Onlad karga

OKTUBRE 2, 2018
INDONESIA

Dineral na Yegyeg tan Tsunami so Sulawesi, Indonesia

Dineral na Yegyeg tan Tsunami so Sulawesi, Indonesia

Nen Biernes, Setyembre 28, walay agawan yegyeg ya 7.5 so magnitude to ed isla na Sulawesi diad Indonesia. Lapud yegyeg ya tinumbokan na tsunami, masulok ya 1,300 ya totoo so inatey, tan say karaklan ed sikara et walad syudad na Palu diad Central Sulawesi.

Inreport na branch office na Indonesia ya walad Jakarta ya mabilay so amin ya 80 manangipalapag ya manaayam ed apektadon lugar. Walay pigaran manangipalapag ya asugatan tan kaukolan a tambalen diad ospital. Agaygay so abung na sakey ya agi tan pigara nin abung na Saray Tasi so aderal. Say bilding ya panaaralan na Palu Congregation et aderal met.

Say Disaster Relief Desk ed branch office et mitutulongan ed manangasikaso na sirkito tan saray asingger ya kongregasyon diad pangiter na saray tulong. Lapud limitadoy naakan, danum, tan arum nin pankaukolan na saray agagi ed apektadon lugar, inyuksoy na branch office so taloran kongregasyon ya mangiter ed saray pankaukolan na agagi ed Palu. Aasikasoen na saray elder ed satan ya lugar so espiritual, emosyonal, tan pisikal ya pankaukolan na saray agagi. Bisitaen met na sakey membro na Branch Committee, say manangasikaso na Local Design/Construction Department, tan say manangasikaso na sirkito ed satan ya lugar iray apektadon manangipalapag pian ligliwaen tan suportaan ira.

Ipipikasi tayo iray agagi ed Indonesia, ta amta tayo ya si Jehova et tuloytuloy ya magmaliw a “salimbengan tan biskeg” da ed sayan mairap ya panaon.—Salmo 46:1.