Onlad karga

Say adelap ya parte na Vadodara, Gujarat, sakey ed saray apektadon lugar

AGOSTO 16, 2019
INDIA

Adelap so Bandad Sagur na India

Adelap so Bandad Sagur na India

Unong ed balita, manga 169 a totoo so inatey lapud delap ed saray lugar na Gujarat, Maharashtra, Karnataka, tan Kerala diad bandad sagur na India.

Base ed report na branch office ed India, anggapod saray agagi tayo so inatey odino asugatan lapud delap. Inter na branch irayan impormasyon.

Gujarat: Diad syudad na Vadodara, ami-amin et 145 a manangipalapag so apektado na delap. Say Gujarati remote translation office ya walad Vadodara et ag-aderal.

Maharashtra: Diad Mumbai, apektado so abung na anemiran pamilya. Diad syudad na Sangli, manga 378 kilometro ed abalaten-bukig na Mumbai, 25 ya agagi so tinmaynan ed abung da. Saray agagi ed asingger ya syudad et angitarya na temporaryon panayaman da.

Karnataka: Anemiran pamilya so tinmaynan ed abung da lapud delap. Sayan lugar so kawalaan na branch office, balet agnaapektoan na maksil ya uran tan delap.

Kerala: Manga 100 a pamilya so inmalis ed atagey a pasen tan temporaryon tinmuloy ed abung na arum ya Tasi. Peles ya aaralen na Disaster Relief Committee so situasyon diman.

Angiyuksoy so branch office na saray relief effort ed saray apektadon lugar. Saray manangasikaso na sirkito tan agagin manboboluntaryo ed Local Design/Construction et gagawaen day anggaay nayarian da ya tulongan iray apektadon agagi tayo. Kaibad satan so pangitatarya da na saray manunan pankaukolan na agagi, singa say nainum ya danum, ontan met ed panagligliwa tan panamaseseg manlapud Biblia.

Ipikasi tayod si Jehova ya tuloytuloy ton tulongan iray apektadon agagi tayo. Tatalaranan tayo lay panaon sano saray natural a kalamidad et nasalatan la na “agnaparaan na kareenan.”​—Salmo 37:11.