Onlad karga

HULYO 11, 2019
GREECE

Athens, Greece—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension

Athens, Greece—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension
  • Petsa: Hulyo 5-7, 2019

  • Lugar: Athens Olympic Stadium diad Athens, Greece

  • Lenguahe na Programa: Albanian, English, Greek, Greek Sign Language, Romany (southern Greece), Russian

  • Inmatendi: 36,873

  • Abautismoan: 406

  • Bilang na Imbitadon Delegate: 6,000

  • Imbitadon Branch: Albania, Armenia, Australasia, Bulgaria, Central America, Central Europe, Fiji, Japan, Kyrgyzstan, North Macedonia, Turkey, United States

  • Eksperiensya: Imbaga na sakey ya travel agent: “Abaybayag ak lan mantratrabaho bilang travel agent, balet anggapo nin balot so anengneng ko ya onia ka-organisa tan kaepektibon paraan na panangidaulo ed totoo. Oobserbaan ta kayo karuman ni, tan panbiliban ta kayo! Diad loob labat na pigaran oras, naorganisa yo so 2,600 ya totoo diad paraan ya mas maabig ni nen say gagawaen na saray propesyonal ed saya. Balet say talagan pandinayewan ko et say imis yo. Abaybayag ak lad sayan trabaho, kanian amtak no say sakey et napipilitan labat ya onimis. Balet no onimis kayo, talagan nanlapud puso.”

 

Arum ed saray masulok ya 4,000 ya agagi et namboluntaryo pian iparaan so stadium antis na kombension

Iwe-welcome na saray ugugaw iray delegate ya linmad Greece

Babautismoan so sakey ed saray 406 ya balon agagi tayo

Manpapalitrato iray sister ed Romany section diad stadium. Saya so sankaunaan ya internasyonal a kombension ed Greece ya kaiba so lenguahen Romany

Akibiang ed ministeryo iray delegate kaiba iray agagi ed Greece

Ompapasyar iray delegate ed saray geray na karaanan ya Greece

Sakey a Bible drama nipaakar ed ministeryo nen Apostol Pablo ed Greece so inyakto legan na evening gathering

Agagi ya onsasayaw na Syrtaki parad saray delegate

Sakey a sister ya mantotogtog na bouzouki, sakey a tradisyonal ya nandeles ya instrumento diad Greece

Manaaral na salitan Greek iray delegate

Sinampotan nen Brother David Splane, sakey a membro na Mananguley ya Ulop, so komatlon agew na kombension panamegley na nibased Biblia ya paliwawa ya impatalos ed Greek

Bilang panamatanir, manpapayapay ed audience iray agagin walad special full-time diad sampot ya agew na kombension