Onlad karga

AGOSTO 8, 2019
FRANCE

Paris, France—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension

Paris, France—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension
  • Petsa: Agosto 2-4, 2019

  • Lugar: Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte diad Paris, France

  • Lenguahe na Programa: English, French, German, Romanian, Russian, Spanish

  • Inmatendi: 37,809

  • Abautismoan: 265

  • Bilang na Imbitadon Delegate: 5,500

  • Imbitadon Branch: Britain, Canada, Central Europe, Chile, Côte dʹIvoire, Ecuador, Greece, Kazakhstan, Moldova, New Caledonia, Tahiti, United States, Zambia

  • Eksperiensya: Nen naimano na sakey ed saray manager na pasen na kombension so impasyan trapik lapud dakel ya luluganan, oniay imbaga to: “Singa agyo amtay manpasnok. Legan na kombension na Saray Tasi nen Jehova, anggapoy maingal ya manbubusina, anggapoy anggan sakey ya mankokolkol ed karsada, anggapoy nadidismaya, tan anggapo met so onsasalet ed linya.”

    Oniay imbaga na sakey ya mantratrabaho ed hotel ya tinuloyan na saray delegate: “Dakdakel lay naobserbaan kon grupo na totoo, balet say organisasyon yo so sankamaongan ed amin. Malikeliket iray totoo tan marakdakep so ulopan yo.”

 

Iwe-welcome na saray agagi iray delegate diad airport na Paris

Saray agagi ya manpupulong ed publiko panamegley na cart; sankanengneng ed background so kabkabat ya Eiffel Tower

Mankukumustaan iray agagi diad paway na pasen na kombension

Sanasawan bansag ya manpapabautismo ed Sabado

Saray delegate ya nanlapud arum a bansa ya akakawes na Tahitian dress et ondedengel legan na programa na kombension

Si Brother Anthony Morris, sakey a membro na Mananguley ya Ulop, legan ton ipapaliwawa so sampot ya parte ed Sabado

Ipapanengneng ed video screen iray imbitadon agagi ya walad special full-time legan iran ompapayapay ed audience diad sampot na programa ed Simba

Ipapanengneng na sakey ya brother no panon so manggawa na tradisyonal a tinapay ed France legan na open house diad Bethel