Onlad karga

HUNYO 24, 2019
ECUADOR

Guayaquil, Ecuador—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension

Guayaquil, Ecuador—2019 ‘Say Aro Agbalot Mangangga’! Internasyonal a Kombension
  • Petsa: Hunyo 14-16, 2019

  • Lugar: Estadio Monumental Banco Pichincha diad Guayaquil, Ecuador

  • Lenguahe na Programa: Ecuadorian Sign Language, English, Spanish

  • Inmatendi: 53,055

  • Abautismoan: 702

  • Bilang na Imbitadon Delegate: 5,300

  • Imbitadon Branch: Argentina, Belgium, Bolivia, Central America, Colombia, Cuba, Kazakhstan, Korea, Moldova, Myanmar, Poland, Spain, tan United States

  • Eksperiensya: Imbaga nen José Francisco Cevallos, say presidente na Barcelona Sporting Club ya akanggawa na stadium: “Anggapoy nagmaliw a problema mi ed kombension yo, manlapu la nen apalabas iran taon. Respetado kayon maong ta balibali ugali yo. Aliwa yan mainomay, pero apasal kayon magmaliw ya organisado tan manpaparaan kayon maong ed saray events yo. Maomaong kayo ran totoo​—talagan edukado, makalakal, tan organisado kayo. Matalek min irekomenda iray Tasi nen Jehova ed anggan iner ya syudad o bansa.”

 

Manpapalitrato iray delegate legan na open house diad Ecuador Bethel

Inibaan na saray agagi ed Ecuador iray delegate diad ministeryo

Saniiba ya angansion iray delegate diad unonan agew na kombension

Pigara ed 702 ya agagin abautismoan

Legan na sesyon, isusulat na saray delegate iray naaralan da

Saray delegate legan dan imamari so senyas na saray Korean parad aro

Si Brother Kenneth Cook, ya membro na Mananguley ya Ulop, legan na sampot a paliwawa ed Sabado na ngarem

Manpayapay iray inmatendin special full-time servant ed saray agagi legan na sampot ya agew na kombension

Saray agagi ed Ecuador ya manpe-perform parad saray delegate legan na special evening entertainment