Onlad karga

JW Balita

Basaen iray balita online nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova. Wala met iray reperensya ya nausar ed legal tan media.

2021 Update na Mananguley ya Ulop #9

Angiter na panamaseseg so sakey a membro na Mananguley ya Ulop tan anginabang na saray eksperiensya na saray apilin kongregasyon ya sinali da lay aral ya face-to-face.

2021 Update na Mananguley ya Ulop #9

Angiter na panamaseseg so sakey a membro na Mananguley ya Ulop tan anginabang na saray eksperiensya na saray apilin kongregasyon ya sinali da lay aral ya face-to-face.

Newsroom Parad Journalist

Balita, istorya, tan video tungkol ed Saray Tasi nen Jehova diad interon mundo.

Legal Iran Isyu

Amtaen iray isyu ed legal tan ed karapatan na Saray Tasi nen Jehova diad interon mundo.

BALITA ED INTERON MUNDO

2021 Update na Mananguley ya Ulop #8

Angiter na update so sakey a membro na Mananguley ya Ulop tan inyanunsio to so teksto ed taon 2022.

RUSSIA

Anggapoy Hustisyan Inaresto na Russia so Maedad Lan Sister ya si Olga Opaleva

Amtaen so maruksan impantrato ed sakey ya maedad lan bii diad Russia lapu labat ed pangipapanengneng toy pananisia to.

BALITA ED INTERON MUNDO

2021 Update na Mananguley ya Ulop #7

Papasesegen itayo na sakey a membro na Mananguley ya Ulop ya pansiansiaen so pankakasakey tayo.

Say Aliwan Mahustisya ya Impangipriso ed si Sister Valentina Baranovskaya tan say Anak To, si Roman

Amtaen so maruksan impantrato na saray autoridad na Russia ed 70 años ya bii tan say anak to lapu labat ta mareen dan gagawaen iray papanisiaan da bilang Kristiano.

BALITA ED INTERON MUNDO

2021 Update na Mananguley ya Ulop #6

Pinaseseg na sakey ya membro na Mananguley ya Ulop iray maedad la tan angiter met na update ed saray construction project tayo.

BALITA ED INTERON MUNDO

2021 Update na Mananguley ya Ulop #5

Anginabang so sakey a membro na Mananguley ya Ulop na saray panamaseseg tan eksperiensya ya makatulong ed saray pamilya ya makapansiansian mabiskeg legan na pandemic.