Onlad karga

JW Balita

Basaen iray balita online nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova. Wala met iray reperensya ya nausar ed legal tan media.

2020 Update na Mananguley ya Ulop #9

Ipaliwawa na sakey a membro na Mananguley ya Ulop no akin ya kaukolan tayoy tuloytuloy ya manalwar tan no panon tayon naprotektaay sarili tayo pian agtayo naalisan na COVID-19.

2020 Update na Mananguley ya Ulop #9

Ipaliwawa na sakey a membro na Mananguley ya Ulop no akin ya kaukolan tayoy tuloytuloy ya manalwar tan no panon tayon naprotektaay sarili tayo pian agtayo naalisan na COVID-19.

Newsroom Parad Journalist

Balita, istorya, tan video tungkol ed Saray Tasi nen Jehova diad interon mundo.

Legal Iran Isyu

Amtaen iray isyu ed legal tan ed karapatan na Saray Tasi nen Jehova diad interon mundo.

BALITA ED INTERON MUNDO

2020 Update na Mananguley ya Ulop #7

Impaimano na sakey a membro na Mananguley ya Ulop no panon ya nasasarag na saray kabataan so mairap ya situasyon da lapud pandemic.

BALITA ED INTERON MUNDO

2020 Update na Mananguley ya Ulop #6

Impaliwawa na sakey a membro na Mananguley ya Ulop no panon ya tuloytuloy a napapawala so espiritual a naakan anggano walay pandemic.

BALITA ED INTERON MUNDO

2020 Update na Mananguley ya Ulop #5

Impaliwawa na sakey a membro na Mananguley ya Ulop no panon ya maaron aasikasoen nen Jehova iray lingkor to legan na sayan pandemic.

BALITA ED INTERON MUNDO

2020 Update na Mananguley ya Ulop #4

Impaliwawa na sakey ya membro na Mananguley ya Ulop iray prinsipyo ya makatulong ed pandesisyon parad pangituloy ed saray teokratikon kimey tayo.

BALITA ED INTERON MUNDO

2020 Update na Mananguley ya Ulop #3

Amtaen no panon ya benendisyonan nen Jehova iray uksoyan parad special talk tan impanselebra na Pangdem na Katawan.

BALITA ED INTERON MUNDO

Report ed Coronavirus #2

Amtaen no panon ya igigiya nen Jehova so organisasyon to anggan mairap so kipapasen tan aasikasoen to itayo panamegley na saray maaron elder.