Onlad karga

Interbyu ed si Professor Massimo P. Franchi, M.D.

“Diad propesyon ko bilang doktor, pisalamatan ko ray Tasi nen Jehova. Anengneng ko ya posible met manaya tan sarag ton ikonsidera ya iwasan so pangusar na dala.”

Interbyu ed si Professor Massimo P. Franchi, M.D.

“Diad propesyon ko bilang doktor, pisalamatan ko ray Tasi nen Jehova. Anengneng ko ya posible met manaya tan sarag ton ikonsidera ya iwasan so pangusar na dala.”

UNITED STATES

Open House na Warwick: Interview ed si Ingrid Magar

‘Maliket ak ed nansumpalan na construction ed Warwick. Bali-bali iyan pasen tan mas pinarakep yo ni. Mapalpalar kami ta kaabay mi kayo.’

UNITED STATES

Makatulong ed Atateng so Video na Saray Tasi Pian Arapen so Sakey ya Problema ed Bansa: Panag-bully

Say video ya Taloen so Bully ya Agmilalaban et sakey ya whiteboard animation ya im-produced na Saray Tasi nen Jehova a mangiiter na praktikal ya advice parad saray kabataan ya nabu-bully.

UNITED KINGDOM

Balon Branch Office na Saray Tasi ed Britain—Akaawat na Sankatagyan ya Rating na BREEAM Parad Sustainable Design

Akaawat na dayew so balon national headquarters na saray Tasi ed Britain lapud sustainable design da tan pamproprotekta dad kapaligiran.

RUSSIA

Video na Armadon Autoridad ed Russia ya Nan-raid ed Mareen ya Relihyoson Pantitipon

Nen Mayo 25, 2017, saray armadon pulis tan tauhan na Federal Security Service (FSB) so nan-raid ed mareen ya pantitipon na panagdayew na Saray Tasi nen Jehova diad Oryol, Russia.