Onlad karga

HULYO 4, 2017
ANTOY BALO?

Balon Seksion: “Tulong ed Panaral na Biblia”

Balon Seksion: “Tulong ed Panaral na Biblia”

Walay feature natan ed jw.org website ya walad “Bangat na Biblia” ya tatawagen ya “Tulong ed Panaral na Biblia.” Wala ray textbook, video, tan arum ni ran reperensya ed panagaral na Biblia ed sayan seksion. Wala met ed seksion na “Tulong ed Panaral na Biblia” iray giya ed panagaral ya akabase ed libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ya datin walad seksion na “Tinedyer.”

Nengnengen so “Tulong ed Panaral na Biblia” ya seksion.