Skip to content

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ

1. ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਹੇਠ ਦੱਸੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ—ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।—be ਸਫ਼ਾ 282.

ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ

 2. ਇਕ ਮਿੰਟ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

  3. ਭਾਸ਼ਣ: ਦਸ ਮਿੰਟ। ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਲਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ।

 4. ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ: ਦਸ ਮਿੰਟ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ 30 ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  5. ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ: ਚਾਰ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਭਾਗ ਇਕ ਭਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ: ਸਹੀ-ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਧੀਆ ਲੈਅ-ਤਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ

 6. ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ। ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਢਾਲ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ “ਇਹ ਆਇਤ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ” ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਗ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 7. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀਡੀਓ: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

 8. ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 9. ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। (km 5/97 ਸਫ਼ਾ 2) ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 10. ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। (km 5/97 ਸਫ਼ਾ 2) ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਖਾਓ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ “ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ” ਅਤੇ “ਅਸਰਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ” ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੈਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 11. ਭਾਸ਼ਣ: ਇਹ ਭਾਗ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

 12. ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਇਹ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

  13. ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: ਤੀਹ ਮਿੰਟ। ਇਕ ਕਾਬਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। (ਜੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਾਬਲ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।) ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਆਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੱਡੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਆਪ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ।

ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

  14. ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ। ( ਪੈਰੇ 13 ਅਤੇ  17 ਦੇਖੋ।) ਸਭਾ ਗੀਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਖਾਓ

 15. ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਖਾਓ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਖਾਓ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ “ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ” ਸਫ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ।

ਸਲਾਹ

  16. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਓ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਾਓ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਕੂਲ (ਹਿੰਦੀ) ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।​—ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ਪੈਰੇ 17,  22 ਅਤੇ  24 ਦੇਖੋ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

     17. ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ “ਘੱਟ” ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ( ਪੈਰਾ 24 ਦੇਖੋ) ਗੀਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਭਾ 1 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ

 18. ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸਭਾਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਟ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ

 19. ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਭਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ

 20. ਜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਭਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ

 21. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਉਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ( ਪੈਰੇ 5-11 ਦੇਖੋ।) ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਭਾਗ (S-89) ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ

  22. ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। (ਜੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬਲ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।) ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਕਾਬਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ( ਪੈਰੇ 14 ਅਤੇ  17 ਦੇਖੋ।) ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਇਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀ-ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ ਭਾਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ

 23. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਉਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਬਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ਡਿਉਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ

   24. ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਗ, ਪਬਲਿਕ ਭਾਸ਼ਣ, ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ( ਪੈਰਾ 17 ਦੇਖੋ।) ਜੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਬਲ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ।

ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

 25. ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਕ ਕਾਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੈਰੇ 16 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ ਭਾਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ

 26. ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀਡੀਓ JW Library® ਐਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।