ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ

ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੇਖ ਵੀ ਹਨ ਜੋ jw.org ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ʼਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਧ ʼਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ​​—ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਲੜਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ?—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰੋ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ʼਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਯਿਸੂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਯਿਸੂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਯਿਸੂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੁੱਧਾਂ ʼਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਪੈਸਾ​—ਬੱਸ ਕੀ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਯੁੱਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ʼਤੇ ਪਾਓ ਜਿੱਤ​—ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੋ ਅਸੂਲ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ʼਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾਪਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2024 ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਪਾਓ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2023: ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਾਲ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

The Bible explains the real meaning behind the events of 2023.

ਇਕੱਲਾਪਣ, ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ​—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਦੋ ਬਾਈਬਲ ਅਸੂਲਾਂ ʼਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ?​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ?—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ‘ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਕਿਵੇਂ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਕੀ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ​—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2023 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਪ ਰਹੀ ਧਰਤੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ʼਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਸੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ʼਤੇ 20 ਖਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ʼਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਗੀਆਂ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ​—ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਾਪ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ਼ਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ “ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਘੜੀ” ਦੀ ਸੂਈ ਅੱਗੇ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲੇਆਮ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਕੀ ਨਸਲੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਫੁੱਟ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2023 ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2022: ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਲਾਸਾ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਕ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ʼਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਵਾਕਈ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ʼਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਧਰਤੀ ʼਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ਼ਾਂ ʼਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਰੱਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਰੱਖੋ ਜੋ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਈਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਛੇ ਅਸੂਲ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।

ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ​—ਕੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ?

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ʼਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਗਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ?

ਕਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ?

ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਤ ਤਰੀਕੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ʼਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ʼਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ “ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ” ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ “ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ” ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ?

ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ʼਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀਏ?

ਅਚਾਨਕ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ ਸਕੋਗੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ʼਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸੁਝਾਅ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਪੁਰਾਤੱਤਵੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ

ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ?

ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਡਿਉਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਉਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਡਿਉਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ

ਵਿਲਿਅਮ ਟਿੰਡੇਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਰਵੀਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਾਅ ʼਤੇ ਲਾਇਆ।

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ​—ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ (ਵਿਲਿਅਮ ਟਿੰਡੇਲ)

ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਲੜਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ?—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੁੱਧਾਂ ʼਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਪੈਸਾ​—ਬੱਸ ਕੀ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਯੁੱਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2024 ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਪਾਓ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2023: ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਾਲ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

The Bible explains the real meaning behind the events of 2023.

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ?​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ?—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ‘ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਕਿਵੇਂ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਕੀ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2023 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਪ ਰਹੀ ਧਰਤੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ʼਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਸੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ʼਤੇ 20 ਖਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ʼਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਗੀਆਂ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ​—ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਾਪ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ਼ਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ “ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਘੜੀ” ਦੀ ਸੂਈ ਅੱਗੇ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲੇਆਮ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਕੀ ਨਸਲੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਫੁੱਟ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2023 ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

2022: ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਕ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ʼਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਵਾਕਈ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ʼਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਧਰਤੀ ʼਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ​​—ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰੋ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ʼਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਯਿਸੂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਯਿਸੂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਯਿਸੂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ʼਤੇ ਪਾਓ ਜਿੱਤ​—ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੋ ਅਸੂਲ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ʼਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾਪਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕੱਲਾਪਣ, ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ​—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਦੋ ਬਾਈਬਲ ਅਸੂਲਾਂ ʼਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ​—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ਼ਾਂ ʼਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਰੱਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਰੱਖੋ ਜੋ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਈਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਛੇ ਅਸੂਲ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।

ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ​—ਕੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ?

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ?

ਕਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ?

ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ “ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ” ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ “ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ” ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ʼਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀਏ?

ਅਚਾਨਕ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ ਸਕੋਗੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ʼਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸੁਝਾਅ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਹੋਰ ਲੇਖ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ

ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਲਾਸਾ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ʼਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਗਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਤ ਤਰੀਕੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ʼਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ʼਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ?

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਪੁਰਾਤੱਤਵੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ

ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ?

ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਡਿਉਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਉਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਡਿਉਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ​—ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ (ਵਿਲਿਅਮ ਟਿੰਡੇਲ)

ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ

ਵਿਲਿਅਮ ਟਿੰਡੇਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਰਵੀਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਾਅ ʼਤੇ ਲਾਇਆ।

Sorry, there are no terms that match your selection.