ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2015

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ 28 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਲਈ ਕਦਰ ਦਿਖਾਓ

ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ।

ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕੀ ‘ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?’

ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 100 ਸਾਲ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ

“ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ!”

1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪਾਇਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਛੱਡੀ।