Skip to content

Skip to table of contents

ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ

ਅਧਿਆਇ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਨਮਸਕਾਰ (1, 2)

  • ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਾਸਾ (3-11)

  • ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ (12-24)

 • 2

  • ਪੌਲੁਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ (1-4)

  • ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (5-11)

  • ਪੌਲੁਸ ਤ੍ਰੋਆਸ ਅਤੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿਚ (12, 13)

  • ਸੇਵਕਾਈ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੈ (14-17)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (17)

 • 3

  • ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ (1-3)

  • ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ (4-6)

  • ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਵਾਨ (7-18)

 •   4

  • ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ (1-6)

   • ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ (4)

  • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (7-18)

 • 5

  • ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ (1-10)

  • ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (11-21)

   • ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (17)

   • ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਦੂਤ (20)

 • 6

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ (1, 2)

  • ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (3-13)

  • ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ (14-18)

 • 7

  • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ (1)

  • ਕੁਰਿੰਥੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (2-4)

  • ਤੀਤੁਸ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਆਇਆ (5-7)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ (8-16)

 • 8

  • ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ (1-15)

  • ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (16-24)

 • 9

  • ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ (1-15)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (7)

 • 10

  • ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ (1-18)

   • ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ (4, 5)

 • 11

  • ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਰਸੂਲ (1-15)

  • ਇਕ ਰਸੂਲ ਵਜੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ (16-33)

 • 12

  • ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਖੇ (1-7ੳ)

  • ਪੌਲੁਸ ਦੇ “ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਡਾ” (7ਅ-10)

  • ਮਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ (11-13)

  • ਕੁਰਿੰਥੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ (14-21)

 • 13

  • ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ (1-14)

   • “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ” (5)

   • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਰਹੋ; ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਰੱਖੋ (11)