ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 1:1-17

  • ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ (1-12)

  • ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ (13-17)

1  ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ।+  ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ।  ਫਿਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਗਿਬਓਨ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਗਈ+ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।  ਪਰ ਦਾਊਦ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਿਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਆਇਆ+ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਸੀ।+  ਅਤੇ ਊਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੂਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬਸਲੇਲ+ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੇਦੀ+ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ; ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।*  ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੇਦੀ ’ਤੇ 1,000 ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ।+  ਉਸ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ।”+  ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ+ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।+  ਹੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ+ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ।+ 10  ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ* ਲਈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ+ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”+ 11  ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ* ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ,+ ਇਸ ਕਰਕੇ 12  ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।”+ 13  ਫਿਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਗਿਬਓਨ ਵਿਚਲੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ+ ਤੋਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਆਇਆ; ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 14  ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਥ ਅਤੇ ਘੋੜੇ* ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ; ਉਸ ਕੋਲ 1,400 ਰਥ ਅਤੇ 12,000 ਘੋੜੇ* ਸਨ+ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ+ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।+ 15  ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋਣ+ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਲਾਹ ਦੇ ਗੂਲਰ* ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।+ 16  ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ+ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ।*+ 17  ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਹਰੇਕ ਰਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 600 ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 150 ਟੁਕੜੇ ਸੀ; ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ।”
ਇਬ, “ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ।”
ਇਬ, “ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ।”
ਜਾਂ, “ਘੋੜਸਵਾਰ।”
ਜਾਂ, “ਘੋੜਸਵਾਰ।”
ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ।
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਕੋਏ ਤੋਂ; ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਏ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ” ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਲਿਕੀਆ ਸੀ।