ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ 27:1-12

  • ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਲਗ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ (1-12)

27  ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਿਹਾ: “ਇਕ-ਨਾ-ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ;+ ਫਿਰ ਸ਼ਾਊਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਲੱਭਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ+ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ।”  ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ 600 ਆਦਮੀਆਂ+ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਕੀਸ਼+ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਓਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।  ਦਾਊਦ ਗਥ ਵਿਚ ਆਕੀਸ਼ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ, ਯਿਜ਼ਰਾਏਲ ਦੀ ਅਹੀਨੋਅਮ+ ਅਤੇ ਕਰਮਲ ਦੀ ਅਬੀਗੈਲ+ ਜੋ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਗਥ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।+  ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?”  ਇਸ ਲਈ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਕਲਗ+ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਕਲਗ ਅੱਜ ਤਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹੈ।  ਦਾਊਦ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ* ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਨ।+  ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ,+ ਗਿਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ+ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਰ+ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਮਿਸਰ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ,+ ਪਰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ, ਡੰਗਰ, ਗਧੇ, ਊਠ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਕੀਸ਼ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10  ਫਿਰ ਆਕੀਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ: “ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ?” ਦਾਊਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ: “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ* ਵਿਚ”+ ਜਾਂ “ਯਰਹਮਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ”+ ਜਾਂ “ਕੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ।”+ 11  ਦਾਊਦ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਥ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ: “ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ, ‘ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ-ਇਹ ਕੀਤਾ।’” (ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ।) 12  ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ: ‘ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।’

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ।”
ਜਾਂ, “ਨੇਗੇਬ।”