Skip to content

Skip to table of contents

ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਅਧਿਆਇ

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ (1-8)

  • ਬਾਂਝ ਹੰਨਾਹ ਦੀ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (9-18)

  • ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ (19-28)

 • 2

  • ਹੰਨਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (1-11)

  • ਏਲੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ (12-26)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ (27-36)

 • 3

  • ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ (1-21)

 • 4

  • ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ (1-11)

  • ਏਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (12-22)

 • 5

  • ਸੰਦੂਕ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ (1-12)

   • ਦਾਗੋਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ (1-5)

   • ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਲਾਈ (6-12)

 • 6

  • ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ (1-21)

 • 7

  • ਸੰਦੂਕ ਕਿਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਵਿਚ (1)

  • ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ: ‘ਸਿਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ’ (2-6)

  • ਮਿਸਪਾਹ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿੱਤ (7-14)

  • ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ (15-17)

 • 8

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ (1-9)

  • ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ (10-18)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ (19-22)

 • 9

  • ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ (1-27)

 • 10

  • ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (1-16)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (17-27)

 • 11

  • ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (1-11)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ (12-15)

 • 12

  • ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ (1-25)

   • “ਖੋਖਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ” (21)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ (22)

 • 13

  • ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਚੁਣੀ (1-4)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ (5-9)

  • ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ (10-14)

  • ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ (15-23)

 • 14

  • ਮਿਕਮਾਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ (1-14)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (15-23)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ (24-46)

   • ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਸਮੇਤ ਮੀਟ ਖਾਧਾ (32-34)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਯੁੱਧ; ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (47-52)

 • 15

  • ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ (1-9)

  • ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ (10-23)

   • ‘ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਲ਼ੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ’ (22)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (24-29)

  • ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ (30-35)

 • 16

  • ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ (1-13)

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ” (7)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਟਾਈ ਗਈ (14-17)

  • ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ (18-23)

 • 17

  • ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲਿਅਥ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (1-58)

   • ਗੋਲਿਅਥ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ (8-10)

   • ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕਬੂਲੀ (32-37)

   • ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ʼਤੇ ਲੜਿਆ (45-47)

 • 18

  • ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ (1-4)

  • ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ (5-9)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ (10-19)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵਿਆਹ (20-30)

 • 19

  • ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ (1-13)

  • ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ (14-24)

 • 20

  • ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ (1-42)

 • 21

  • ਨੋਬ ਵਿਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ (1-9)

  • ਗਥ ਵਿਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕੀਤਾ (10-15)

 • 22

  • ਦਾਊਦ ਅਦੁਲਾਮ ਤੇ ਮਿਸਪੇਹ ਵਿਚ (1-5)

  • ਨੋਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ (6-19)

  • ਅਬਯਾਥਾਰ ਬਚ ਗਿਆ (20-23)

 • 23

  • ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਈਲਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ (1-12)

  • ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ (13-15)

  • ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ (16-18)

  • ਦਾਊਦ ਮਸਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ (19-29)

 • 24

  • ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ (1-22)

   • ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ (6)

 • 25

  • ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਮੌਤ (1)

  • ਨਾਬਾਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ (2-13)

  • ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ (14-35)

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ’ (29)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ (36-38)

  • ਅਬੀਗੈਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ (39-44)

 • 26

  • ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ (1-25)

   • ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ (11)

 • 27

  • ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਲਗ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ (1-12)

 • 28

  • ਸ਼ਾਊਲ ਏਨ-ਦੋਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ (1-25)

 • 29

  • ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (1-11)

 • 30

  • ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਲਗ ʼਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ (1-6)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ (6)

  • ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (7-31)

   • ਦਾਊਦ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ (18, 19)

   • ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਿਯਮ (23, 24)

 • 31

  • ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (1-13)