ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 8:1-18

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ (1-4)

  • ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ (5-18)

    • ਤੀਵੀਆਂ ਤਮੂਜ਼ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ (14)

    • ਆਦਮੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (16)

8  ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ* ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ।  ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ; ਉਹ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ+ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਕ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ* ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਸੀ।+  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੀ।+ ਉੱਥੇ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਸੀ।+  ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ,+ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਸੀ।+  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ+ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ?+ ਪਰ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇਂਗਾ।”  ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਘੋਰਾ ਦੇਖਿਆ।  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਧ ਵਿਚਲੇ ਮਘੋਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਮਘੋਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਅੰਦਰ ਜਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” 10  ਤਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ+ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ* ਦੇਖੀਆਂ+ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 11  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ 70 ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਫਾਨ+ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ਨਯਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧੂਪਦਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ।+ 12  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’”+ 13  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੇਂਗਾ।” 14  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਮੂਜ਼ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 15  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇਂਗਾ।”+ 16  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ।+ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਦਲਾਨ ਅਤੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 25 ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਨ; ਉਹ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ।+ 17  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ+ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਕੋਲ ਟਾਹਣੀ* ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। 18  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।+ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਹੱਥ।”
ਜਾਂ, “ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਿਸ਼੍ਰਿਤ ਧਾਤ।”
ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ “ਗੋਹੇ” ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।