ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 6:1-14

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ (1-14)

    • ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ (4-6)

    • “ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ”  (7)

6  ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ:  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ।  ਤੂੰ ਕਹੀਂ, ‘ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜੋ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ: ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਹਾੜਾਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਵਾਰ ਘੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗਾ।  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ+ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ* ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।+  ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਾਰਾਂਗਾ।+  ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,+ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।+ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ+ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।+  “‘“ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਣੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।+  ਜਦੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ*+ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ,+ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ।+ 10  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।”’+ 11  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਟਕਾ-ਪਟਕਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ।+ 12  ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਲ਼ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ; ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਥੰਮ੍ਹੇਗਾ।+ 13  ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ,+ ਹਰ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ।+ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।+ 14  ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸੇਰੇ ਦਿਬਲਾਹ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।’”

ਫੁਟਨੋਟ

ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ “ਗੋਹੇ” ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ।”