ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 48:1-35

  • ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ (1-29)

  • ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ (30-35)

    • ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ, “ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਥੇ ਹੈ।” (35)

48  “ਇਹ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ+ ਹਥਲੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬੋ-ਹਮਾਥ*+ ਤਕ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਦਮਿਸਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ+ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਰ-ਏਨਾਨ ਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।  ਆਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ+ ਦਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ।  ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ+ ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ।  ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ+ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ।  ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ+ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ।  ਰਊਬੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ+ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ।  ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਊਬੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ+ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਚੁੜਾਈ 25,000 ਹੱਥ* ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।+ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  “ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 25,000 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ 10,000 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। 10  ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।+ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਹ 25,000 ਹੱਥ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ 10,000 ਹੱਥ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ 10,000 ਹੱਥ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 25,000 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 11  ਇਹ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ+ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।+ 12  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 13  “ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 25,000 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ 10,000 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। (ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 25,000 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ 10,000 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।) 14  ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15  “ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੁੜਾਈ 5,000 ਹੱਥ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 25,000 ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ+ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਤੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।+ 16  ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ: ਉੱਤਰੀ ਹੱਦ 4,500 ਹੱਥ, ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ 4,500 ਹੱਥ, ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ 4,500 ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ 4,500 ਹੱਥ ਹੈ। 17  ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਾਂਦ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 250 ਹੱਥ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ 250 ਹੱਥ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ 250 ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 250 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। 18  “ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।+ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 10,000 ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 10,000 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 19  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਨਗੇ।+ 20  “ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੌਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ-ਚੁੜਾਈ 25,000 ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ। 21  “ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।+ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 25,000 ਹੱਥ ਲੰਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਦੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 22  “ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ+ ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 23  “ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ।+ 24  ਸ਼ਿਮਓਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ+ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ। 25  ਯਿਸਾਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ+ ਸ਼ਿਮਓਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ। 26  ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯਿਸਾਕਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ+ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ।+ 27  ਗਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈ+ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਹੈ। 28  ਗਾਦ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤਾਮਾਰ+ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਬੋਥ-ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ+ ਤਕ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਘਾਟੀ*+ ਤਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ* ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। 29  “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ+ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ,”+ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 30  “ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ+ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। 31  “ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਊਬੇਨ ਲਈ, ਇਕ ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੇਵੀ ਲਈ। 32  “ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ: ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਲਈ, ਇਕ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਾਨ ਲਈ। 33  “ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ: ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਮਓਨ ਲਈ, ਇਕ ਯਿਸਾਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਲਈ। 34  “ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ: ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਾਦ ਲਈ, ਇਕ ਆਸ਼ੇਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਲਈ। 35  “ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 18,000 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਥੇ ਹੈ।’”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਹਮਾਥ ਦੇ ਲਾਂਘੇ।”
ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਯਾਨੀ, ਮਿਸਰ ਵਾਦੀ।
ਯਾਨੀ, ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ।