ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 46:1-24

  • ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ (1-15)

  • ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (16-18)

  • ਬਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ (19-24)

46  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ+ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ+ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,+ ਪਰ ਸਬਤ ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।  ਮੁਖੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਾਨ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ+ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਸਬਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਗੇ।+  “‘ਮੁਖੀ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਛੇ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਇਕ ਭੇਡੂ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ।+  ਉਹ ਭੇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਏਫਾ* ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਅਤੇ ਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਨਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਏਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀਨ* ਤੇਲ ਦੇਵੇ।+  ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬਲਦ, ਛੇ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਭੇਡੂ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।+  ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਏਫਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਨਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਰ ਏਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀਨ ਤੇਲ ਦੇਵੇ।  “‘ਜਦ ਮੁਖੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।+  ਜਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,+ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ+ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ+ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਥਾਣੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। 10  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। 11  ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਨ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਏਫਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਨਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਰ ਏਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀਨ ਤੇਲ ਦੇਵੇ।+ 12  “‘ਜੇ ਮੁਖੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਛਾ-ਬਲ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ+ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।+ 13  “‘ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਲਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।+ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14  ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਏਫਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੀਨ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 15  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ ਲਈ ਲੇਲਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ 16  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਜੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 17  ਜੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲ ਤਕ ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।+ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 18  ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।’” 19  ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ+ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਰਿਆਂ* ਵੱਲ ਸੀ।+ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ। 20  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦੋਸ਼-ਬਲ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀ ਦਾ ਮਾਸ ਉਬਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਪਕਾਉਣਗੇ+ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।”+ 21  ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨੇ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ। 22  ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 40 ਹੱਥ* ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ 30 ਹੱਥ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। 23  ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਥੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 24  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਬਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਉਬਾਲਦੇ ਹਨ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਠੜੀਆਂ।”
ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।