ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 43:1-27

  • ਮੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ (1-12)

  • ਵੇਦੀ (13-27)

43  ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ।+  ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੀ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ+ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾ ਉੱਠੀ।+  ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ* ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਬਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।+ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ।  ਫਿਰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੰਦਰ* ਵਿਚ ਆਈ।+  ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ।+  ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।+  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਥਾਂ+ ਅਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ+ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਾਂਗਾ।+ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ* ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ* ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।+  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਧ ਸੀ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।+  ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਾਂਗਾ।+ 10  “ਪਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਇਕ-ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸ+ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ।+ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।* 11  ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਂ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।+ 12  ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ: ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।+ ਦੇਖ! ਇਹੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 13  “ਵੇਦੀ ਦਾ ਨਾਪ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।+ (ਹਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਪਾ ਕੁ ਲੰਬਾਈ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ)* ਇਸ ਦਾ ਥੱਲਾ ਇਕ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਗਿੱਠ* ਉੱਚੀ ਬਨੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਦੀ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੈ। 14  ਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਰ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਹੈ। 15  ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਭੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।+ 16  ਵੇਦੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੌਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 12 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ 12 ਹੱਥ ਹੈ।+ 17  ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 14 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ 14 ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਥੱਲਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਅਤੇ ਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹਨ।” 18  ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ੂਨ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ।’+ 19  “‘ਤੂੰ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀ ਲਈ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਲਈਂ+ ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੇਵੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਂ+ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 20  ‘ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖ਼ੂਨ ਲੈ ਕੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਿੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈਂ ਤਾਂਕਿ ਵੇਦੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ।+ 21  ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਾੜ ਦੇਈਂ।+ 22  ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲਈਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ 23  “‘ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਇਕ ਭੇਡੂ ਚੜ੍ਹਾਈਂ। 24  ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਗੇ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। 25  ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਬੱਕਰਾ, ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਅਤੇ ਇਕ ਭੇਡੂ ਚੜ੍ਹਾਈਂ; ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ* ਜਾਨਵਰ ਚੜ੍ਹਾਈਂ।+ 26  ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ। 27  ਜਦ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ+ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਜਾਰੀ ਵੇਦੀ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ* ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ,’+ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਉਹ।”
ਇਬ, “ਘਰ।”
ਯਾਨੀ, ਹੋਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ।
ਇਬ, “ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ।”
ਇਬ, “ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ।”
ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਇਕ ਗਿੱਠ ਲਗਭਗ 22.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (8.75 ਇੰਚ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਮੁਕੰਮਲ।”
ਯਾਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ।