ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 32:1-32

  • ਫ਼ਿਰਊਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਗੀਤ (1-16)

  • ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (17-32)

32  ਮੈਨੂੰ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ:  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫ਼ਿਰਊਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਰਲਾਪ* ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ,‘ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸੀ,ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਵਰਗਾ ਸੀ+ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ਼ੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ,ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਚੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ* ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।’   ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼ ਪਾਵਾਂਗਾਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਗੇ।   ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ;ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਰਜਾਵਾਂਗਾ।+   ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾਅਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਘਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ।+   ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫੁਹਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤਕ ਤਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾਅਤੇ ਉਸ* ਨਾਲ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ।’   ‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕ ਦਿਆਂਗਾਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।+   ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।   ‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ,ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ।+ 10  ਮੈਂ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ,ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡਿਗੇਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਬਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋ ਬੈਠਣ।’ 11  ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵੇਗੀ।+ 12  ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹਨ।+ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ।+ 13  ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ,+ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਖੁਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੰਦਾ ਕਰਨਗੇ।’+ 14  ‘ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਵਹਾਵਾਂਗਾ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 15  ‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ+ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ,ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।+ 16  ਇਹ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ;ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੀਆਂ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।” 17  ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ* ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ: 18  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲਈ ਰੋ-ਕੁਰਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। 19  “‘ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈਂ? ਕਬਰ ਵਿਚ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪੈ!’ 20  “‘ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਣਗੇ।+ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। 21  “‘ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਯੋਧੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬਰ* ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬਰ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। 22  ਉੱਥੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉਸ* ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।+ 23  ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਏ* ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। 24  “‘ਉੱਥੇ ਏਲਾਮ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 25  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ; ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26  “‘ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ* ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ* ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉਸ* ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। 27  ਕੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਬਰ* ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਥੱਲੇ* ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। 28  ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹੇਂਗਾ। 29  “‘ਉੱਥੇ ਅਦੋਮ,+ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ; ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਹਨ+ ਅਤੇ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 30  “‘ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ* ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਦੋਨੀ ਹਨ।+ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 31  “‘ਫ਼ਿਰਊਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ;+ ਫ਼ਿਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 32  “‘ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਮਾਤਮ।”
ਇਬ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ।”
ਇਬ, “ਤੇਰੇ।”
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆਇਤ 1 ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਇਬ, “ਉਸ।”
ਇਬ, “ਉਸ।”
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰ ਸਣੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਆਗੂ।”
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”