ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 31:1-18

  • ਉੱਚੇ ਦਿਆਰ ਯਾਨੀ ਮਿਸਰ ਦਾ ਡਿਗਣਾ (1-18)

31  ਮੈਨੂੰ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ:  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫ਼ਿਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ,+‘ਤੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?   ਇਕ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਲਬਾਨੋਨ ਦਾ ਦਿਆਰ ਸੀ,ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਸਨ;ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ।   ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ-ਫੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਸਨ;ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਸਨ।   ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂਕਿਉਂਕਿ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।   ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ,ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਨ।   ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।   ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼+ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਆਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨੋਬਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚਨਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕੁਝ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖ਼ਤ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।   ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ,ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।’ 10  “ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ* ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, 11  ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।+ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। 12  ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।+ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 13  ਇਸ ਦੇ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਤਣੇ ’ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੱਸਣਗੇ।+ 14  ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖ਼ਤ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਬੱਦਲਾਂ ਤਕ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ, ਹਾਂ, ਟੋਏ* ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ 15  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਰਖ਼ਤ ਕਬਰ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲਬਾਨੋਨ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। 16  ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬਰ* ਵਿਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਜੋ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਅਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ,+ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜੇ ਹੋਏ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। 17  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ* ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।+ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ* ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।’+ 18  “‘ਅਦਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ?+ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹੇਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗਾ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਤੂੰ।”
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਇਬ, “ਬਾਂਹ।”