ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 30:1-26

  • ਮਿਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-19)

    • ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (10)

  • ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੂਰ-ਚੂਰ (20-26)

30  ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ:  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਰੋਵੋ-ਕੁਰਲਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ, ‘ਹਾਇ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ!’   ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ।+ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ,+ ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।+   ਮਿਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ ਤਦ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੇਗੀ;ਇਸ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।+   ਇਥੋਪੀਆ,+ ਫੂਟ,+ ਲੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਅਤੇ ਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,*ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।”’   ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਡਿਗ ਪੈਣਗੇ,ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’+ “‘ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਗਦੋਲ+ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਨੇਹ+ ਤਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਰਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।+  ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।  ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।’ 10  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ* ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।+ 11  ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹਨ।+ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣਗੇ।+ 12  ਮੈਂ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ+ ਸੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ।+ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।’ 13  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ* ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨੋਫ* ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।+ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਰੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ।+ 14  ਮੈਂ ਪਥਰੋਸ+ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੋਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੋ* ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ।+ 15  ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਸੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 16  ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸੀਨ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਛਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੋ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਫ* ’ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 17  ਓਨ* ਅਤੇ ਫੀਬਸਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। 18  ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜੂਲਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤਪਨਹੇਸ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ।+ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,+ ਬੱਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।+ 19  ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।’” 20  ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ: 21  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।” 22  “ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ+ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ+ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਡੇਗ ਦਿਆਂਗਾ।+ 23  ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।+ 24  ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ*+ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਾਵਾਂਗਾ।+ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ* ਇਕ ਮਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੂੰਗੇਗਾ। 25  ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ’ਤੇ ਚਲਾਵੇਗਾ,+ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 26  ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।’”

ਫੁਟਨੋਟ

ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਬ, “ਨਬੂਕਦਰਸਰ।”
ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ “ਗੋਹੇ” ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਮੈਮਫ਼ਿਸ।”
ਯਾਨੀ, ਥੀਬਜ਼।
ਜਾਂ, “ਮੈਮਫ਼ਿਸ।”
ਯਾਨੀ, ਹੀਲੀਓਪੁਲਿਸ।
ਜਾਂ, “ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ।”
ਯਾਨੀ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ।