ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 19:1-14

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਗੀਤ (1-14)

19  “ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ* ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ,‘ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਸੀ।   ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ।+ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ।   ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਲੈ ਆਏ।+   ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰਹੀ,ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ।   ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ।+   ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ ਵੀਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।+   ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲ਼ ਪਾ ਕੇ ਫੜਨ ਆਈਆਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। 10  ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਸੀ*+ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। 11  ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ* ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਡੰਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। 12  ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ+ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਸੁੱਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ+ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ।+ 13  ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸੀ ਹੈ।+ 14  ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ* ਤੋਂ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲਗਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜੋ ਹਾਕਮ ਦਾ ਰਾਜ-ਡੰਡਾ ਬਣੇ।+ “‘ਇਹ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਗੀਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।’”

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਮਾਤਮ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਤੇਰੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਲ ਸੀ।”
ਜਾਂ, “ਡੰਡੇ।”
ਜਾਂ, “ਡੰਡਿਆਂ।”