Skip to content

Skip to table of contents

ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਅਧਿਆਇ

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਬਾਬਲ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਣ (1-3)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਰਥ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ (4-28)

   • ਤੂਫ਼ਾਨ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅੱਗ (4)

   • ਚਾਰ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ (5-14)

   • ਚਾਰ ਪਹੀਏ (15-21)

   • ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਫ਼ਰਸ਼ (22-24)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ (25-28)

 • 2

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ (1-10)

   • ‘ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ’ (5)

   • ਕੀਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ (9, 10)

 • 3

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰੀ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ (1-15)

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ (16-27)

   • ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ (18-21)

 • 4

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ (1-17)

   • 390 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਦਿਨ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ (4-7)

 • 5

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ (1-17)

   • ਨਬੀ ਦੇ ਹਜਾਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ (1-4)

   • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ (7-9)

   • ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ (12)

 •   6

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ (1-14)

   • ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ (4-6)

   • “ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ”  (7)

 • 7

  • ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (1-27)

   • ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ (5)

   • ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (19)

   • ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (22)

 • 8

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ (1-4)

  • ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ (5-18)

   • ਤੀਵੀਆਂ ਤਮੂਜ਼ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ (14)

   • ਆਦਮੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (16)

 • 9

  • ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ (1-11)

   • ਨਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ (6)

 • 10

  • ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਅੱਗ ਲਈ ਗਈ (1-8)

  • ਕਰੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ (9-17)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ (18-22)

 • 11

  • ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ (1-13)

   • ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਤੀਲੇ ਨਾਲ (3-12)

  • ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ (14-21)

   • “ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਵਾਂ” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (19)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ (22, 23)

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਸਦੀਮ ਵਾਪਸ ਆਇਆ (24, 25)

 • 12

  • ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-20)

   • ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲਈ ਸਾਮਾਨ (1-7)

   • ਮੁਖੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ (8-16)

   • ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਡਰ ਦਾ ਪਾਣੀ (17-20)

  • ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ (21-28)

   • “ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ” (28)

 • 13

  • ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ (1-16)

   • ਚਿੱਟੀ ਕਲੀ ਫੇਰੀ ਕੰਧ ਡਿਗ ਪਵੇਗੀ (10-12)

  • ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ (17-23)

 • 14

  • ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ (1-11)

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (12-23)

   • ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ (14, 20)

 • 15

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਕ ਨਿਕੰਮੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ (1-8)

 • 16

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ (1-63)

   • ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਂਗ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (1-7)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ (8-14)

   • ਉਹ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋ ਗਈ (15-34)

   • ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (35-43)

   • ਸਾਮਰਿਯਾ ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ (44-58)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ (59-63)

 • 17

  • ਦੋ ਉਕਾਬਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ (1-21)

  • ਇਕ ਨਰਮ ਲਗਰ ਵੱਡਾ ਦਿਆਰ ਬਣ ਗਈ (22-24)

 • 18

  • ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (1-32)

   • ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗਾ (4)

   • ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗਾ (19, 20)

   • ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (23)

   • ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (27, 28)

 • 19

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਗੀਤ (1-14)

 • 20

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1-32)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ (33-44)

  • ਦੱਖਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (45-49)

 •  21

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ (1-17)

  • ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ (18-24)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (25-27)

   • “ਮੁਕਟ ਉਤਾਰ ਦੇ” (26)

   • ‘ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ’ (27)

  • ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਵਾਰ (28-32)

 • 22

  • ਖ਼ੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ  (1-16)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਧਾਤ ਦੀ ਮੈਲ਼ ਵਾਂਗ (17-22)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ (23-31)

 • 23

  • ਦੋ ਬੇਵਫ਼ਾ ਭੈਣਾਂ (1-49)

   • ਆਹਾਲਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ (5-10)

   • ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ (11-35)

   • ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ (36-49)

 • 24

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤੀਲਾ (1-14)

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (15-27)

 • 25

  • ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-7)

  • ਮੋਆਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (8-11)

  • ਅਦੋਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (12-14)

  • ਫਲਿਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (15-17)

 • 26

  • ਸੋਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-21)

   • “ਜਾਲ਼ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ” (5, 14)

   • ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ (12)

 • 27

  • ਸੋਰ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਗੀਤ (1-36)

 • 28

  • ਸੋਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-10)

   • “ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹਾਂ” (2, 9)

  • ਸੋਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਗੀਤ (11-19)

   • ‘ਤੂੰ ਅਦਨ ਵਿਚ ਸੀ’ (13)

   • ‘ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੂਬੀ’ (14)

   • “ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ” (15)

  • ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (20-24)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ (25, 26)

 • 29

  • ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-16)

  • ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਇਨਾਮ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ (17-21)

 • 30

  • ਮਿਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-19)

   • ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (10)

  • ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੂਰ-ਚੂਰ (20-26)

 • 31

  • ਉੱਚੇ ਦਿਆਰ ਯਾਨੀ ਮਿਸਰ ਦਾ ਡਿਗਣਾ (1-18)

 • 32

  • ਫ਼ਿਰਊਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦਾ ਗੀਤ (1-16)

  • ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (17-32)

 • 33

  • ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (1-20)

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ (21, 22)

  • ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ (23-29)

  • ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ (30-33)

   • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ “ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ” (32)

   • “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ” (33)

 • 34

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-10)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (11-31)

   • ਮੇਰਾ “ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣੇਗਾ (23)

   • “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ” (25)

 • 35

  • ਸੇਈਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-15)

 • 36

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (1-15)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (16-38)

   • ‘ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ’ (23)

   • “ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਰਗਾ” (35)

 • 37

  • ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ (1-14)

  • ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (15-28)

   • ਇਕ ਰਾਜੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੌਮ (22)

   • ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ (26)

 •  38

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਗੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ (1-16)

  • ਗੋਗ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ (17-23)

   • ‘ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ’ (23)

 • 39

  • ਗੋਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ (1-10)

  • ਹਮੋਨ-ਗੋਗ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਕਬਰਸਤਾਨ (11-20)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (21-29)

   • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਗਈ (29)

 • 40

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ (1, 2)

  • ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੇਖਿਆ (3, 4)

  • ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (5-47)

   • ਬਾਹਰਲਾ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ (6-16)

   • ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਹੜਾ; ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (17-26)

   • ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਹੜਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (27-37)

   • ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਠੜੀਆਂ (38-46)

   • ਵੇਦੀ (47)

  • ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਲਾਨ (48, 49)

 • 41

  • ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ (1-4)

  • ਕੰਧ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ (5-11)

  • ਪੱਛਮੀ ਇਮਾਰਤ (12)

  • ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ (13-15ੳ)

  • ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ (15ਅ-26)

 • 42

  • ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (1-14)

  • ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ (15-20)

 • 43

  • ਮੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ (1-12)

  • ਵੇਦੀ (13-27)

 • 44

  • ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ (1-3)

  • ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ (4-9)

  • ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ (10-31)

 • 45

  • ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ (1-6)

  • ਮੁਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (7, 8)

  • ਮੁਖੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ (9-12)

  • ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁਖੀ (13-25)

 • 46

  • ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ (1-15)

  • ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (16-18)

  • ਬਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ (19-24)

 • 47

  • ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ (1-12)

   • ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ (2-5)

   • ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ (8-10)

   • ਦਲਦਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ (11)

   • ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰਖ਼ਤ (12)

  • ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ (13-23)

 • 48

  • ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ (1-29)

  • ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ (30-35)

   • ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ, “ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਥੇ ਹੈ।” (35)