Skip to content

Skip to table of contents

ਲੂਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ

ਅਧਿਆਇ

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਥਿਉਫ਼ਿਲੁਸ ਦੇ ਨਾਂ (1-4)

  • ਜਬਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ (5-25)

  • ਜਬਰਾਏਲ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ (26-38)

  • ਮਰੀਅਮ ਇਲੀਸਬਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ (39-45)

  • ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ (46-56)

  • ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ (57-66)

  • ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (67-80)

 • 2

  • ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ (1-7)

  • ਦੂਤ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ (8-20)

  • ਸੁੰਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ (21-24)

  • ਸ਼ਿਮਓਨ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ (25-35)

  • ਅੱਨਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ (36-38)

  •  ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ (39, 40)

  • 12 ਸਾਲ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮੰਦਰ ਵਿਚ (41-52)

 • 3

  • ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (1, 2)

  • ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ (3-20)

  • ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ (21, 22)

  • ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ (23-38)

 • 4

  • ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ (1-13)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ (14, 15)

  • ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾਸਰਤ ਵਿਚ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ (16-30)

  • ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਸਭਾ ਘਰ ਵਿਚ (31-37)

  • ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ (38-41)

  • ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਾਂਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ (42-44)

 • 5

  • ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ; ਪਹਿਲੇ ਚੇਲੇ (1-11)

  • ਇਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (12-16)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ (17-26)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ (27-32)

  • ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ (33-39)

 • 6

  • ਯਿਸੂ, “ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ” (1-5)

  • ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ (6-11)

  • 12 ਰਸੂਲ (12-16)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਕੀਤੇ (17-19)

  • ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ (20-26)

  • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ (27-36)

  • ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਛੱਡੋ (37-42)

  • ਦਰਖ਼ਤ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ (43-45)

  • ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਘਰ; ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ (46-49)

 • 7

  • ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਹਚਾ (1-10)

  • ਨਾਇਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ (11-17)

  • ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ (18-30)

  • ਜ਼ਿੱਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ (31-35)

  • ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ (36-50)

   • ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (41-43)

 • 8

  • ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ (1-3)

  • ਬੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (4-8)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਆਂ (9, 10)

  • ਬੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾਈ (11-15)

  • ਦੀਵਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ (16-18)

  • ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਰਾ (19-21)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ (22-25)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਸੂਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ (26-39)

  • ਜੈਰੁਸ ਦੀ ਧੀ; ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੂਹਿਆ (40-56)

 • 9

  • 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (1-6)

  • ਹੇਰੋਦੇਸ ਯਿਸੂ ਕਰਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ (7-9)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ 5,000 ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ (10-17)

  • ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਿਹਾ (18-20)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ (21, 22)

  • ਸੱਚਾ ਚੇਲਾ ਕੌਣ (23-27)

  • ਯਿਸੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ (28-36)

  • ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ (37-43ੳ)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ (43ਅ-45)

  • ਚੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੌਣ (46-48)

  • ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ (49, 50)

  • ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ (51-56)

  • ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ (57-62)

 • 10

  • ਯਿਸੂ ਨੇ 70 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ (1-12)

  • ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਹਨਤ (13-16)

  • 70 ਚੇਲੇ ਮੁੜ ਆਏ (17-20)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ (21-24)

  • ਸਾਮਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (25-37)

  • ਯਿਸੂ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ (38-42)

 • 11

  • ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ (1-13)

   • ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (2-4)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਕੱਢੇ (14-23)

  • ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਮੁੜ ਆਇਆ (24-26)

  • ਸੱਚੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (27, 28)

  • ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (29-32)

  •  ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ (33-36)

  • ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ (37-54)

 • 12

  • ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦਾ ਖਮੀਰ (1-3)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ (4-7)

  • ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ (8-12)

  • ਮੂਰਖ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (13-21)

  • ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ (22-34)

   • ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ (32)

  • ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ (35-40)

  • ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (41-48)

  • ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ (49-53)

  • ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ (54-56)

  • ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ (57-59)

 • 13

  • ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ (1-5)

  • ਫਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (6-9)

  • ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁੱਬੀ ਔਰਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ (10-17)

  • ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਖਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ (18-21)

  • ਭੀੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ (22-30)

  • “ਉਸ ਚਾਲਬਾਜ਼” ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ (31-33)

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ (34, 35)

 • 14

  • ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਲੋਧਰ ਰੋਗ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ (1-6)

  • ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੋ (7-11)

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ (12-14)

  • ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (15-24)

  • ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ (25-33)

  • ਲੂਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੁਆਦ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (34, 35)

 • 15

  • ਗੁਆਚੀ ਭੇਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (1-7)

  • ਗੁਆਚੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (8-10)

  • ਗੁਆਚੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (11-32)

 • 16

  • ਬੇਈਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (1-13)

   • ‘ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ’ (10)

  • ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ (14-18)

  • ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (19-31)

 • 17

  • ਨਿਹਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਨਿਹਚਾ (1-6)

  • ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਨੌਕਰ (7-10)

  • ਦਸ ਕੋੜ੍ਹੀ (11-19)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ (20-37)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ “ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ” (21)

   • “ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ” (32)

 • 18

  • ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (1-8)

  • ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ (9-14)

  • ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ (15-17)

  • ਇਕ ਅਮੀਰ ਆਗੂ ਦਾ ਸਵਾਲ (18-30)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ (31-34)

  • ਇਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਿਖਾਰੀ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ (35-43)

 • 19

  • ਯਿਸੂ ਜ਼ੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ (1-10)

  • ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਸ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (11-27)

  • ਯਿਸੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ (28-40)

  • ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ (41-44)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ (45-48)

 • 20

  • ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ (1-8)

  • ਕਾਤਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (9-19)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ (20-26)

  • ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ (27-40)

  • ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? (41-44)

  • ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ (45-47)

 • 21

  • ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਕੇ (1-4)

  • ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (5-36)

   • ਲੜਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ਼, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਲ਼ (10, 11)

   • ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ (20)

   • ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਸਮਾਂ (24)

   • ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ (27)

   • ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ (29-33)

   • ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ (34-36)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸਿਖਾਇਆ (37, 38)

 •  22

  • ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਘੜੀ (1-6)

  • ਆਖ਼ਰੀ ਪਸਾਹ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ (7-13)

  • ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (14-20)

  • “ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ” (21-23)

  • ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ (24-27)

  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ (28-30)

  • ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ (31-34)

  • ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ; ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ (35-38)

  • ਜ਼ੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (39-46)

  • ਯਿਸੂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ (47-53)

  • ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ (54-62)

  • ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ (63-65)

  • ਮਹਾਸਭਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾ (66-71)

 • 23

  • ਯਿਸੂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ (1-25)

  • ਯਿਸੂ ਤੇ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲ਼ੀ ’ਤੇ ਟੰਗਿਆ (26-43)

   • “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇਂਗਾ” (43)

  • ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ (44-49)

  • ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ (50-56)

 • 24

  • ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (1-12)

  • ਇੰਮਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ (13-35)

  • ਯਿਸੂ ਚੇਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ (36-49)

  • ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ (50-53)