ਮੀਕਾਹ 1:1-16

  • ਸਾਮਰਿਯਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ (1-16)

    • ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ (5)

1  ਮੋਰਸ਼ਥ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੀਕਾਹ*+ ਨੂੰ ਸਾਮਰਿਯਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ+ ਯੋਥਾਮ,+ ਆਹਾਜ਼+ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ+ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:   “ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ! ਹੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ,ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ।+   ਦੇਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ;ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਧੇਗਾ।   ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਪਹਾੜ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ+ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਪਾਟ ਜਾਣਗੀਆਂਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੋਮ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੀ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।   ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।+ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਮਰਿਯਾ ਨਹੀਂ?+ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?+ ਕੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਹੀਂ?   ਮੈਂ ਸਾਮਰਿਯਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ;ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ* ਦਿਆਂਗਾਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।   ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ+ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਦਚਲਣ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।+ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਚਲਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।”   ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ-ਕੁਰਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੈਣ ਪਾਵਾਂਗਾ;+ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਘੁੰਮਾਂਗਾ।+ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਵਾਂਗਾਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਤਮ ਮਨਾਵਾਂਗਾ।   ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ;+ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।+ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ, ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।+ 10  “ਗਥ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ;ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਬੈਤ-ਅਫਰਾਹ* ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਲਿਟਣਾ। 11  ਹੇ ਸ਼ਾਫੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ,* ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਸਾਨਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ* ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਬੈਤ-ਏਸਲ ਵਿਚ ਵੈਣ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। 12  ਮਾਰੋਥ ਦੇ ਵਾਸੀ* ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ,ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਪਤਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। 13  ਹੇ ਲਾਕੀਸ਼+ ਦੇ ਵਾਸੀਓ,* ਰਥ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਜੋੜੋ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਓਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।+ 14  ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੋਰਸ਼ਥ-ਗਥ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਅਕਜ਼ੀਬ+ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। 15  ਹੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ+ ਦੇ ਵਾਸੀਓ,* ਮੈਂ ਇਕ ਜੇਤੂ* ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ।+ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਦੁਲਾਮ+ ਤਕ ਆਵੇਗੀ। 16  ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਾਓ ਅਤੇ ਗੰਜੇ ਹੋਵੋ। ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਗੰਜੇ ਹੋਵੋਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਮੀਕਾਏਲ ਜਾਂ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ, ਮਤਲਬ “ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ?”
ਇਬ, “ਡੋਲ੍ਹ।”
ਜਾਂ, “ਅਫਰਾਹ ਦੇ ਘਰ।”
ਇਬ, “ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ।”
ਇਬ, “ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ।”
ਇਬ, “ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ।”
ਇਬ, “ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ।”
ਇਬ, “ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ।”
ਜਾਂ, “ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।”