ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 10:1-11

  • ਤਾਕਤਵਰ ਦੂਤ ਕੋਲ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪੱਤਰੀ (1-7)

    • “ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ” (6)

    • ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ (7)

  • ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਪੱਤਰੀ ਖਾ ਲਈ (8-11)

10  ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ* ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ* ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ।  ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਇਕ ਪੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੁਕਾਰਿਆ।+ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ+ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।  ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ:+ “ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖ।”  ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ  ਅਤੇ ਯੁਗੋ-ਯੁਗ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ,+ ਜਿਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,+ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ+ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ,+ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਤ+ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭੇਤ ਉਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ+ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।”  ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ,+ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: “ਜਾਹ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।”+  ਮੈਂ ਦੂਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਖਾਹ।+ ਇਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ।” 10  ਮੈਂ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੋਟੀ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈ।+ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ,+ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 11  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ* ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਲਪੇਟਿਆ।”
ਯੂਨਾ, “ਪੈਰ।”
ਜਾਂ, “ਬੋਲੀਆਂ।”