ਕੂਚ 39:1-43

  • ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਏ ਗਏ (1)

  • ਏਫ਼ੋਦ (2-7)

  • ਸੀਨਾਬੰਦ (8-21)

  • ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ (22-26)

  • ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ (27-29)

  • ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ (30, 31)

  • ਮੂਸਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ (32-43)

39  ਉਨ੍ਹਾਂ* ਨੇ ਨੀਲੇ ਧਾਗੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਨ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ+ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ,+ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਉਸ* ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਨੀਲੇ ਧਾਗੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਨ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ ਦਾ ਏਫ਼ੋਦ+ ਬਣਾਇਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਤਲੇ-ਪਤਲੇ ਪੱਤਰੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ-ਬਾਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ, ਨੀਲਾ ਧਾਗਾ, ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਨ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਏਫ਼ੋਦ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ।  ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਨੀਲੇ ਧਾਗੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਨ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ ਨੂੰ ਬੁਣ ਕੇ ਏਫ਼ੋਦ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਧਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ,+ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਜੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮੁਹਰ ਉੱਤੇ ਉਕਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।+  ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਥਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ,+ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੀਨਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ।+ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਵਾਂਗ ਸੀਨੇਬੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਨੀਲਾ ਧਾਗਾ, ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਨ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।+  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚੌਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਗਿੱਠ* ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਇਕ ਗਿੱਠ ਚੌੜਾ ਸੀ। 10  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਜੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲਾਲ ਪੱਥਰ, ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਪੰਨਾ, 11  ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਾ, ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਯਸ਼ਬ, 12  ਤੀਸਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ “ਲੀਸ਼ਮ” ਪੱਥਰ,* ਅਕੀਕ ਤੇ ਲਾਜਵਰਦ 13  ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ਾ, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਪੱਥਰ* ਜੜੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੜੇ ਗਏ ਸਨ। 14  ਇਹ 12 ਪੱਥਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 12 ਗੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਗੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮੁਹਰ ਉੱਤੇ ਉਕਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15  ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇਬੰਦ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ।+ 16  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਛੱਲੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇਬੰਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 17  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇਬੰਦ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਛੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। 18  ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਡੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਦੋ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 19  ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਛੱਲੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇਬੰਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜੋ ਏਫ਼ੋਦ ਵੱਲ ਹੈ।+ 20  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਛੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਬੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ। 21  ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇਬੰਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਛੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਲੀ ਡੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਛੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਸੀਨਾਬੰਦ ਬੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏਫ਼ੋਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 22  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਲੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬੁਣਿਆ।+ 23  ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਸੰਜੋਅ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਨਾਰੀ ਬੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਫਟੇ ਨਾ। 24  ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਧਾਗੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਨ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੱਟ ਕੇ ਅਨਾਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ। 25  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ। 26  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਘੰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਘੰਟੀ ਤੇ ਇਕ ਅਨਾਰ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 27  ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ ਦੇ ਚੋਗੇ ਬੁਣੇ।+ 28  ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ ਦੀ ਪਗੜੀ,+ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਟਕੇ+ ਅਤੇ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕਛਹਿਰੇ+ ਬਣਾਏ 29  ਅਤੇ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ, ਨੀਲੇ ਧਾਗੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਨ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬੁਣ ਕੇ ਲੱਕ ਲਈ ਪਟਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 30  ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਚਮਕਦੀ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ* ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਕਰੇ: “ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਕਰੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮੁਹਰ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।+ 31  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਨੀਲੀ ਡੋਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 32  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ, ਹਾਂ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। 33  ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਡੇਰੇ+ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ*+ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਏ: ਚੂੰਢੀਆਂ,+ ਚੌਖਟੇ,*+ ਡੰਡੇ,+ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ;+ 34  ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਭੇਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ,+ ਸੀਲ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦਾ;+ 35  ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡੰਡੇ+ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੱਕਣ;+ 36  ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ+ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ; 37  ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਇਕ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਦੀਵੇ+ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ+ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ਼ਣ ਲਈ ਤੇਲ;+ 38  ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੇਦੀ,+ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ,+ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਧੂਪ+ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦਾ;+ 39  ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੇਦੀ+ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜਾਲ਼ੀ, ਇਸ ਦੇ ਡੰਡੇ,+ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ,+ ਹੌਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ;+ 40  ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਰਾਖ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ,+ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਪਰਦਾ,+ ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ+ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ; 41  ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਬਾਸ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। 42  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।+ 43  ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ “ਉਨ੍ਹਾਂ” ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਸਲੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਗਿੱਠ ਲਗਭਗ 22.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (8.75 ਇੰਚ) ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਂਬਰ, ਜ਼ਰਕੂਨ ਜਾਂ ਦੂਧੀਆ ਪੱਥਰ ਸੀ।
ਜਾਂ, “ਜੇਡ।”
ਜਾਂ, “ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਜ।”
ਜਾਂ, “ਤੰਬੂ।”
ਜਾਂ, “ਫਰੇਮ।”