ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 7:1-28

  • ਮਲਕਿਸਿਦਕ, ਅਨੋਖਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ (1-10)

  • ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤਮ (11-28)

    • ਮਸੀਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ (25)

7  ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ+  ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜਾ” ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ।”  ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।+  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ* ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।+  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ+ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,+ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ।  ਪਰ ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ।+  ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।+  ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ 10  ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੇਵੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।*+ 11  ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।+ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਵਾਂਗ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ,+ ਨਾ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਵਾਂਗ? 12  ਹੁਣ ਪੁਜਾਰੀ ਦਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ+ 13  ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।+ 14  ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ,+ ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਗੋਤ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। 15  ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਵਰਗਾ+ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ+ 16  ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ।+ 17  ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਤੂੰ ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਵਾਂਗ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹੇਂਗਾ।”+ 18  ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹਨ।+ 19  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ,+ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਤਮ ਉਮੀਦ+ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।+ 20  ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 21  (ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੁੰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਯਹੋਵਾਹ* ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ,* ‘ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹੇਂਗਾ।’”),+ 22  ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਇਕ ਉੱਤਮ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ* ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।+ 23  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਆਦਮੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ+ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, 24  ਪਰ ਯਿਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,+ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 25  ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।+ 26  ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੈ+ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।+ 27  ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਲ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ+ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਲ਼ੀ ਚੜ੍ਹਾਈ।+ 28  ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,+ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ+ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ।”
ਯੂਨਾ, “ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ।”
ਜਾਂ, “ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਜ਼ਮਾਨਤ।”