1 ਯੂਹੰਨਾ 1:1-10

1  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ,  (ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,)  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ।  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ: “ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ,” ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।  ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ: “ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 10  ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ: “ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,” ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ