1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:1-27

9  ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ?  ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਹਰ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ।  ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:  ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?  ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਫ਼ਾਸ* ਕੋਲ ਹੈ?  ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  ਕਿਹੜਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ?  ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?  ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ਗਹਾਈ* ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਛਿੱਕਲੀ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹ।” ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ? 10  ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਮਿਲਣਗੇ। 11  ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ? 12  ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੀਏ। 13  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? 14  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। 15  ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ! 16  ਜੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ! 17  ਜੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। 18  ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। 19  ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। 20  ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ; ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 21  ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। 22  ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। 23  ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। 24  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕੋ। 25  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 26  ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ; 27  ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ।
ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਫੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।