1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7:1-40

7  ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਨ: ਆਦਮੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਹੇ;  ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ* ਫੈਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ।  ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ* ਪੂਰਾ ਕਰੇ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।  ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਾ ਲਵੇ।  ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।  ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਣਵਿਆਹੇ* ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।  ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। 10  ਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ; 11  ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੇ; ਅਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। 12  ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ; 13  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਪਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। 14  ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। 15  ਪਰ ਜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ; ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। 16  ਪਤਨੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ? ਜਾਂ ਪਤੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ? 17  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 18  ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। 19  ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 20  ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹੇ। 21  ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। 22  ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਰ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। 23  ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 24  ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹੋ। 25  ਹੁਣ ਕੁਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ­ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। 26  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹੇ। 27  ਕੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰ। 28  ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ­ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ­ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।* ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 29  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ 30  ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ 31  ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ­ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 32  ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕੁਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 33  ਪਰ ਵਿਆਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 34  ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਤੀਵੀਂ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ* ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਵਿਆਹੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 35  ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। 36  ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਲਵੇ; ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 37  ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ­ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 38  ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ­ਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 39  ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ। 40  ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਅਪੈਂਡਿਕਸ 4 ਦੇਖੋ।
ਯਾਨੀ, ਜਿਨਸੀ ਲੋੜਾਂ।
ਅਣਵਿਆਹੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੱਡ-ਛਡਈਆ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਪਨੈਵਮਾ।” ਅਪੈਂਡਿਕਸ 7 ਦੇਖੋ।