1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:1-23

3  ਇਸ ਲਈ, ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋ।  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ?  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ,” ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੁੱਲੋਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ,” ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ?  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਪੁੱਲੋਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਪੌਲੁਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ;  ਇਸ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖੇਤ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋ। 10  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11  ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। 12  ਕੋਈ ਇਸ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ, ਘਾਹ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 13  ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। 14  ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। 15  ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 16  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ? 17  ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। 18  ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। 19  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਜੋ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 20  ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ­ਵਿਅਰਥ ਹੈ।” 21  ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਨਾ ਮਾਰੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, 22  ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪੁੱਲੋਸ ਜਾਂ ਕੇਫ਼ਾਸ* ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ; 23  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ।