1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 16:1-24

16  ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ।  ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ* ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ।  ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ।  ਪਰ ਮੈਂ ਮਕਦੂਨੀਆ* ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ;  ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤਕ ਆ ਜਾਇਓ।  ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਾਂਗਾ।  ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ* ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤਕ ਇੱਥੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ;  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,* ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। 10  ਪਰ ਜੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11  ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਘੱਲ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 12  ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਪੁੱਲੋਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। 13  ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਨਿਹਚਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਦਲੇਰ* ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਬਣੋ। 14  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। 15  ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖਾਯਾ* ਵਿਚ ਸਤਫ਼ਨਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 16  ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 17  ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਫ਼ਨਾਸ, ਫਰਤੂਨਾਤੁਸ ਤੇ ਅਖਾਇਕੁਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 18  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਅ* ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। 19  ਏਸ਼ੀਆ* ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਕੂਲਾ ਤੇ ਪਰਿਸਕਾ* ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਸੀਹੀ ਪਿਆਰ। 20  ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ। 21  ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 22  ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਲੱਗੇ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆ! 23  ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। 24  ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਮੱਤੀ 28:1, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਰਸੂ 16:9, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਹਵਾਂ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 16 ਨੀਸਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।”
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।”
ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਮੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਪਨੈਵਮਾ।” ਅਪੈਂਡਿਕਸ 7 ਦੇਖੋ।
ਰਸੂ 2:9, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।