1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12:1-31

12  ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ।  ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ* ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ।  ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ: “ਯਿਸੂ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ!” ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ: “ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ!”  ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ;  ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;  ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10  ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11  ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 12  ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। 13  ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ* ਜਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 14  ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 15  ਜੇ ਪੈਰ ਕਹੇ: “ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,” ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? 16  ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਨ ਕਹੇ: “ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,” ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? 17  ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ? ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਘਦੇ ਕਿਵੇਂ? 18  ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। 19  ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ? 20  ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਇਕ ਹੈ। 21  ਅੱਖ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ: “ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ”; ਜਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ: “ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 22  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 23  ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 24  ਜਦ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ­ਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 25  ਤਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ। 26  ਅਤੇ ਜੇ ਇਕ ਅੰਗ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਜੇ ਇਕ ਅੰਗ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 27  ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ। 28  ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਸੂਲ; ਦੂਸਰਾ ਨਬੀ; ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖਿਅਕ; ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ; ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ; ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। 29  ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 30  ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 31  ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕ ਉੱਤਮ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯਾਨੀ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ।
1 ਕੁਰਿੰ 1:22, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।