ਰੋਮੀਆਂ 15:1-33

15  ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ।  ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ।  ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਤੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹਾਰੀਆਂ।”  ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।  ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗ ਸੋਚੋ,  ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ।  ਇਸ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ।  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ­ਯਹੂਦੀਆਂ* ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ।” 10  ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਕੌਮੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ।” 11  ਇਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਕੌਮੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ।” 12  ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਯੱਸੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ* ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ­ਕਰਨਗੀਆਂ।” 13  ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। 14  ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। 15  ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 16  ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 17  ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 18  ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, 19  ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ­ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਲੁਰਿਕੁਮ ਤਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20  ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ; 21  ਮੈਂ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ: “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ।” 22  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 23  ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। 24  ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਇਓ। 25  ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 26  ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਦੂਨੀਆ* ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ* ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। 27  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ­ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ­ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 28  ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। 29  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 30  ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰੋ 31  ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, 32  ਤਾਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। 33  ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਸੀ।”
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਜੜ੍ਹ।”
ਰਸੂ 16:9, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਮੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।