ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 1:1-30

1  ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਫ਼ਿਲਿੱਪੈ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ, ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ:  ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ।  ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ  ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।  ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।  ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੈਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ 10  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, 11  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ,* ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। 12  ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 13  ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਹਾਂ। 14  ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੈਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 15  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 16  ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; 17  ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਦ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ­ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 18  ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ 19  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 20  ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮਰਾਂ, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 21  ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। 22  ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ* ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁਣਾਂਗਾ। 23  ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੁਣਾਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। 24  ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 25  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ, 26  ਤਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। 27  ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਤਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸੁਣਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼­ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਵਿਚ ਨਿਹਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 28  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ। 29  ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਧਰਮੀ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।”
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਸਰੀਰ।”