ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13:1-18

13  ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਸ ਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸ ਮੁਕਟ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।  ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਰਿੱਛ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।  ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ।  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਗਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?”  ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤਾਲੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।  ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ।  ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਬੀਲੇ, ਹਰ ਨਸਲ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ* ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। 10  ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 11  ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿੰਗ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਗਰ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 12  ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 13  ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ­ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 15  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂਕਿ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16  ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਵਾਉਣ। 17  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਨੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। 18  ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 666 ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਮੱਤੀ 13:35, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।