ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10:1-11

10  ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ।  ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ­ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।  ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ; ਪਰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ: “ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖ।”  ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ  ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ;  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭੇਤ ਉਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।”  ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: “ਜਾਹ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।”  ਮੈਂ ਦੂਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਖਾਹ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ।” 10  ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਾ। 11  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ।”

ਫੁਟਨੋਟ