ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1:1-20

1  ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ­ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ।  ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ।  ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ* ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥਿਆ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ, ਏਸ਼ੀਆ* ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ* ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ­ਬਖ਼ਸ਼ਣ  ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਵਾਹ,” “ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਠਾ” ਅਤੇ “ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ” ਹੈ। ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਯੁਗੋ-ਯੁਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।  ਦੇਖੋ! ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ; ਉਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ।  “ਮੈਂ ਹੀ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ’* ਹਾਂ,” ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੋ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ।”  ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਤਮੁਸ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। 10  ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 11  ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕ ਕਿਤਾਬ* ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ­ਅਫ਼ਸੁਸ, ਸਮੁਰਨੇ, ਪਰਗਮੁਮ, ਥੂਆਤੀਰਾ, ਸਾਰਦੀਸ, ਫ਼ਿਲਦਲਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਉਦਿਕੀਆ ਵਿਚ ਹਨ।” 12  ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇਖੇ 13  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਇਕ ਲੰਬਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਨਾਬੰਦ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 14  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਚਿੱਟੀ ਉੱਨ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ; 15  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਖ਼ਾਲਸ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। 16  ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਿੱਖੀ, ਲੰਬੀ ਤੇ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੇਜ਼ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। 17  ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਹੀ ‘ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ’ ਹਾਂ, 18  ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਦੇਖ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਬਰ* ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਨ। 19  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। 20  ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ: ਇਹ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਸੱਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਦੂਤ* ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸੱਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਹਨ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ।
ਰਸੂ 2:9, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਐਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ।” “ਐਲਫਾ” ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ “ਓਮੇਗਾ” ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾ 21:6; 22:13 ਦੇਖੋ।
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੰਬੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਹੇਡੀਜ਼।” ਅਪੈਂਡਿਕਸ 8 ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ।”