ਗਲਾਤੀਆਂ 3:1-29

3  ਨਾਸਮਝ ਗਲਾਤੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੂਲ਼ੀ ’ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ?  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾਸਮਝ ਹੋ? ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੱਲੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੱਲੇ ਸਨ।  ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?  ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ “ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।”  ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।  ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ: “ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”  ਇਸ ਲਈ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਾਂਗ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 10  ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: “ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” 11  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਸਦਕਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।” 12  ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।” 13  ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰਾਪ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸੂਲ਼ੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” 14  ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ। 15  ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16  ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ: “ਅਤੇ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ,” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ: “ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ,” ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ। 17  ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ 430 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 18  ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 19  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20  ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 22  ਪਰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ। 23  ਪਰ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ* ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 24  ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ। 25  ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 26  ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। 27  ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। 28  ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਯੂਨਾਨੀ, ਨਾ ਗ਼ੁਲਾਮ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤੀਵੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। 29  ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਹੋ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਉਣ।”