ਗਲਾਤੀਆਂ 2:1-21

2  ਫਿਰ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਨਾਬਾਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।  ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।  ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਤੁਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਆ ਵੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣ . . .  ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਤਾਂਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ।  ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, (ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।  ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ  (ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ­ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,)  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ, ਕੇਫ਼ਾਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਨਾਲ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ। 10  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11  ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਫ਼ਾਸ ਅੰਤਾਕੀਆ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। 12  ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਭਰਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। 13  ਬਾਕੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਰਨਾਬਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹੋ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 14  ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਫ਼ਾਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰੀਤਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?” 15  ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, 16  ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 17  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ­ਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! 18  ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। 19  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੀਵਾਂ। 20  ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੂਲ਼ੀ ’ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ।* ਵਾਕਈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 21  ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।”