ਗਲਾਤੀਆਂ 1:1-24

1  ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਇਕ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਾਤੀਆ* ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:  ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ।  ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ।  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।  ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ।  ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਵਰਗੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਿਆ ਜਾਵੇ।  ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ­ਸਰਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। 10  ਕੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 11  ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; 12  ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 13  ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। 14  ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮ­ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। 15  ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ 16  ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। 17  ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਮਿਸਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 18  ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਕੇਫ਼ਾਸ* ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। 19  ਮੈਂ ਕੇਫ਼ਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸ ਇਕ ਹੋਰ ਰਸੂਲ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। 20  ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ। 21  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਲਿਕੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। 22  ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 23  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: “ਜੋ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ­ਮਿਟਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।” 24  ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਗਲਾਤੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਅੰਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ।
ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ।