2021-2022 ਸਰਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ—ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਭਰਾ ਨਾਲ

ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ!

ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਉਲ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।