Skip to content

Skip to table of contents

 ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ”

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।”1 ਯੂਹੰਨਾ 4:8.

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ

ਤੇਈਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

“ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ”

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ”?

ਚੌਵ੍ਹੀਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ‘ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਕਾਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪੱਚੀਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

‘ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਹਮ’

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਛੱਬ੍ਹੀਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ”

ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਤਾਈਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

“ਉਸ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ”

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਕੀ?

ਅਠਾਈਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

‘ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈਂ’

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਉਣੱਤ੍ਹੀਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

‘ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ’

ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਹਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

“ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ”

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਵਿਚ 14 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।