Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਕੂਚ 3 ਤੋਂ 15 ਅਧਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ।

ਕੂਚ 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।