Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਤਪਤ 37:1-36; 39:1–47:12 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ।