ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ (ਲੂਕਾ 4:1-30; 1 ਰਾਜਿਆਂ 17:8-24)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਪਸ਼ਨ