ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤਕੜੇ ਕਰੋ (ਮੱਤੀ 27:32—28:15; ਲੂਕਾ 24:8-53)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਪਸ਼ਨ